Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice Różańca Świętego

Św. Ludwik de Montfort (+1710): „Błogosławiony Alan de la Roche, który tak bardzo był poświęcony Pannie Najświętszej, miał wiele objawień od Niej i wiemy, że potwierdził prawdziwość tych objawień przez uroczystą przysięgę. Trzy z nich wyróżniają się szczególnym naciskiem: pierwsze, jeśli jacyś ludzie zaprzestaną odmawiania Zdrowaś Maryjo (Anielskie Pozdrowienie, które uratowało świat [Łk 1:28]) z powodu niedbalstwa, oziębłości i niechęci do tej modlitwy, będzie to prawdopodobnym i bliskim znakiem potępienia ich wiecznego.”
RÓŻANIEC

Polecamy gorąco, by 15 dziesiątek Różańca Świętego było odmawianych codziennie. W przekazach fatimskich Pani nasza wielokrotnie kładła nacisk na wagę codziennej modlitwy różańcowej. Powiedziała nawet, że Franciszek będzie musiał odmówić „wiele różańców”, zanim będzie mógł pójść do Nieba. Odmówienie wszystkich 15 dziesiątek Różańca może być dokonywane na różne sposoby. Jednak dla wielu najlepszym sposobem jest odmawianie jednej części o konkretnej porze dnia, na przykład: Tajemnice Radosne o poranku, Bolesne w południe, a Chwalebne wieczorem. Witaj Królowo (Salve Regina) należy odmówić na koniec, po całym dniu Różańca.

Św. Ludwik de Montfort (+1710): „Błogosławiony Alan de la Roche, który tak bardzo był poświęcony Pannie Najświętszej, miał wiele objawień od Niej i wiemy, że potwierdził prawdziwość tych objawień przez uroczystą przysięgę. Trzy z nich wyróżniają się szczególnym naciskiem: pierwsze, jeśli jacyś ludzie zaprzestaną odmawiania Zdrowaś Maryjo (Anielskie Pozdrowienie, które uratowało świat [Łk 1:28]) z powodu niedbalstwa, oziębłości i niechęci do tej modlitwy, będzie to prawdopodobnym i bliskim znakiem potępienia ich wiecznego.”

Zasadniczym aspektem Różańca jest medytacja nad tajemnicami – wydarzeniami z życia Pana naszego i naszej Pani. Oznacza to rozmyślanie o nich, wyobrażanie ich sobie, rozważanie łask i cnót w nich ukazywanych oraz posłużenie się nimi jako inspiracją do lepszego poznawania i ukochania Boga. Popularne jest skupienie się na konkretnej cnocie w każdej z tajemnic.

Jak Odmawiać Różaniec

ZNAK KRZYŻA
Prawą ręką uczyń znak Krzyża przez dotknięcie czoła, następnie piersi, lewego ramienia, a potem prawego, mówiąc: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.

SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do Piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

OJCZE NASZ
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

ODMÓW TRZY RAZY MODLITWĘ „ZDROWAŚ MARYJO”
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 • Przy pierwszym „Zdrowaś Maryjo” po słowie „Jezus” dodaj: „który pomnaża nam Wiarę”.
 • Przy drugim „Zdrowaś Maryjo” po słowie „Jezus” dodaj: „który wzmacnia naszą Nadzieję”.
 • Przy trzecim „Zdrowaś Maryjo” po słowie „Jezus” dodaj: „który rozpala nas Miłością”.

CHWAŁA OJCU
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

- ZAPOWIEDZ TAJEMNICĘ (TAJEMNICE RADOSNE, BOLESNE ALBO CHWALEBNE)

  Tajemnica Radosna

 • Pierwsza Tajemnica Radosna – Zwiastowanie (modlitwa o pokorę)
 • Druga Tajemnica Radosna – Nawiedzenie (modlitwa o miłość bliźniego)
 • Trzecia Tajemnica Radosna – Narodziny (modlitwa o ubóstwo w duchu)
 • Czwarta Tajemnica Radosna – Ofiarowanie (modlitwa o czystość umysłu i ciała)
 • Piąta Tajemnica Radosna – Odnalezienie Dzieciątka Jezus w Świątyni (modlitwa o posłuszeństwo)

 • Tajemnica Bolesna

 • Pierwsza Tajemnica Bolesna – Modlitwa w Ogrójcu (modlitwa o wypełnienie się woli Bożej)
 • Druga Tajemnica Bolesna – Ubiczowanie (modlitwa o umartwienie zmysłów)
 • Trzecia Tajemnica Bolesna – Cierniem ukoronowanie (modlitwa o królowanie Chrystusa w naszych sercach)
 • Czwarta Tajemnica Bolesna – Dźwiganie Krzyża (modlitwa o cierpliwe znoszenie prób)
 • Piąta Tajemnica Bolesna – Ukrzyżowanie (modlitwa o darowanie win)

 • Tajemnica Chwalebna

 • Pierwsza Tajemnica Chwalebna – Zmartwychwstanie (modlitwa o wiarę)
 • Druga Tajemnica Chwalebna – Wniebowstąpienie (modlitwa o chrześcijańską nadzieję)
 • Trzecia Tajemnica Chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego (modlitwa o dary Ducha Świętego)
 • Czwarta Tajemnica Chwalebna – Wniebowzięcie (modlitwa do Jezusa przez Maryję)
 • Piąta Tajemnica Chwalebna – Ukoronowanie (modlitwa o łaskę wytrwania do końca)

- ODMÓW JEDNO „OJCZE NASZ”

- ODMÓW DZIESIĘĆ „ZDROWAŚ MARYJO”, ROZWAŻAJĄC PIERWSZĄ TAJEMNICĘ RÓŻAŃCA. PO KAŻDYM „ZDROWAŚ MARYJO, ŁASKI PEŁNA, PAN Z TOBĄ, BŁOGOSŁAWIONAŚ TY MIĘDZY NIEWIASTAMI I BŁOGOSŁAWIONY OWOC ŻYWOTA TWOJEGO, JEZUS” DODAJ:

  Przy Tajemnicach Radosnych:

 • „któregoś, o Panno, z Ducha Świętego przyjęła”…
 • „któregoś, o Panno, do Elżbiety zaniosła”…
 • „któregoś, o Panno, porodziła”…
 • „któregoś, o Panno, do świątyni zaniosła”…
 • „któregoś, o Panno, w świątyni znalazła”…
 • Przy Tajemnicach Bolesnych:

 • „który za nas Krwią się pocił”…
 • „który za nas był ubiczowany”…
 • „który za nas był cierniem ukoronowany”…
 • „który za nas Krzyż dźwigał”…
 • „który za nas był ukrzyżowany”…
 • Przy Tajemnicach Chwalebnych:

 • „który powstał z martwych”…
 • „który do Nieba wstąpił”…
 • „który nam Ducha Świętego zesłał”…
 • „który wziął Cię, o Panno, do Nieba”…
 • „który w Niebie Cię, o Panno, ukoronował”…

- ODMÓW JEDNO „CHWAŁA OJCU”

- ODMÓW JEDNĄ „MODLITWĘ FATIMSKĄ”
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.

- POWTARZAJ TĘ KOLEJNOŚĆ PRZEZ POZOSTAŁE TAJEMNICE

WITAJ KRÓLOWO
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy, rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

- ZAKOŃCZ MODLITWĘ ZNAKIEM KRZYŻA
Prawą ręką uczyń znak Krzyża przez dotknięcie czoła, następnie piersi, lewego ramienia, a potem prawego, mówiąc: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.

www.Objawienia.com
Darmowe DVD, Artykuły i Książki
FREE DVDs & VIDEOS
WATCH & DOWNLOAD ALL OUR DVDs & VIDEOS FOR FREE!